Pinnsvin: Høsten piggete helter

 

 

Hei, fantastiske SCC-fellesskap! La oss lære om pinnsvin, de søte små dyrene med piggete rygger. Akkurat som mange av oss, gjør pinnsvin seg klar for den nye årstiden på sin helt egne måte. La oss finne ut hva som gjør pinnsvin så unike og morsomme!

 

 

Fakta om pinnsvin

 

 1. Piggete Forsvar: Pinnsvin har omtrent 5 000 til 7 000 pigger på ryggene sine. Disse piggene hjelper dem med å holde seg trygge fra rovdyr. Når de er redde, ruller de seg inn i en ball slik at bare piggene vises. Er ikke det smart?

 

 1. Aktive om Natten: Visste du at pinnsvin er aktive om natten, akkurat som ugler? De går ut for å jakte på insekter, ormer og andre godbiter.

 

 1. Klar for Vinteren: Høsten er en travel tid for pinnsvin. De spiser mye mat for å forberede seg til vinteren. Akkurat som vi bruker varme klær om vinteren, bygger pinnsvin opp fettreservene for å holde seg varme under den lange søvnen.

 

 1. Koselige Reder: Før vinterdvalen, lager pinnsvin reder av blader, gress og andre ting. Det er som å bygge en varm og koselig seng!

 

 1. Vintersøvn: Om vinteren går pinnsvin i en dyp søvn som kalles dvale. Den senker hjerterytmen og lever av fettet de lagret opp igjennom høsten.
Norsk lemem

Morsomme aktiviteter

 

 1. Tegn et Pinnsvin: La oss lære om pinnsvin ved å tegne et! Bruk SCC-fargestifter for å lage et søtt pinnsvin med piggete pigger.

 

 1. Lag et Rede: Forestill deg at du er et pinnsvin. Hvordan ville redet ditt se ut? Bruk blader, gress og andre ting til å lage et bilde eller en kollasje av et koselig pinnsvinrede.

 

 1. Pinnsvinhistorie: Forestill deg et pinnsvins eventyr når det forbereder seg til vinteren. Hva skjer? Hvilke venner møter det? Hva slags utfordringer står det overfor? Her er en historiestarter: “Det var en gang et lite pinnsvin ved navn Spike som la ut på et høsteventyr…”

 

Spørsmål for å tenke på

 

 1. Hvorfor har pinnsvin pigger?
 2. Når er pinnsvin mest aktive, i løpet av dagen eller om natten?
 3. Hvorfor spiser pinnsvin mye om høsten?
 4. Hvordan holder pinnsvin seg varme om vinteren?
 5. Hva er din favoritt-ting med pinnsvin?

 

Vi gleder oss til å se hva du lager! 

Med mye kjærlighet,

SCC-familien

 

Ved å lære om pinnsvin kan vi oppdage spennende ting om naturen og hvordan dyr forbereder seg på vinteren. God fargelegging!

Hedgehogs: The Spiky Heroes of Autumn!

 

Hello, amazing SCC community! Let’s learn about hedgehogs, those adorable little animals with spiky backs. Just like many of us, hedgehogs get ready for the changing seasons with special habits. Let’s find out what makes hedgehogs so unique and fun!

 

Facts About Hedgehogs:

 

 1. Spiky Defence;:Hedgehogs have around 5,000 to 7,000 spines on their backs. These spines help them stay safe from predators. When they’re scared, they roll up into a ball so only their spines show. Isn’t that clever?

 

2. Active at Night: Did you know that hedgehogs are busy at night, just like owls? They go out to hunt for bugs, worms, and other yummy treats.

 

 1. Ready for Winter: Autumn is a busy time for hedgehogs. They eat lots of food to get ready for winter. Just like we wear warm clothes in winter, hedgehogs build up fat to keep warm during their long sleep.

 

 1. Cozy Nests: Before their winter sleep, hedgehogs make nests out of leaves, grass, and other things. It’s like building a warm and cozy bed!

 

 1. Winter Sleep: During winter, hedgehogs go into a deep sleep called hibernation. Their bodies slow down, and they live off the fat they stored up in the autumn.

 

Fun Activities:

 

 1. Draw a Hedgehog: Let’s learn about hedgehogs by drawing one! Use SCC crayons or coloured pencils to make a cute hedgehog with spiky spines.

 

 1. Make a Nest: Imagine you’re a hedgehog. What would your nest look like? Use leaves, grass, and other things to make a picture or a collage of a cozy hedgehog nest.

 

 1. Hedgehog Story: Imagine a hedgehog’s adventure as it gets ready for winter. What happens? What friends does it meet? What challenges does it face? Here’s a story starter: “Once upon a time, a little hedgehog named Spike set out on an autumn adventure…”

 

Questions to Think About:

 

 1. Why do hedgehogs have spines?
 2. When are hedgehogs most active, during the day or at night?
 3. Why do hedgehogs eat a lot in the autumn?
 4. How do hedgehogs keep warm in winter?
 5. What’s your favourite thing about hedgehogs?

 

We can’t wait to see what you create! 

With much love,

The SCC family

 

By learning about hedgehogs, we can discover exciting things about nature and how animals get ready for winter. Happy colouring!